4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Новини

На 20.03.2020 г. от 11:00 часа, беше проведено публично събитие за стартиране изпълнение на проект BG16RFOP002-2.040-1456-C01, с наименование „Повишаване на ресурсната ефективност в „ Подобряване на производствения капацитет на РАИС ООД с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал”.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Република България“-Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

Основната цел на проектното предложение е подобряване на производствения процес чрез внедряване на нови технологии, като чрез изпълнението на проекта предприятието цели оптимизиране на производствените си разходи, увеличение на производствения си капацитет и повишаване на качеството на произвежданата продукция..

 

Успешното изпълнение на основната цел е съвкупност от изпълнението на следните специфични цели:

- Повишаване на производствения капацитет и повишаване количеството на производството на продукти и услуги, удовлетворяващи нови пазарни обеми на търсене - на националния и международните пазари, при производството на металообработващи машини;

- Редуциране на производствени разходи и оптимизация на производствените вериги;

- Нарастване на експортния потенциал на дружеството;

- Повишаване на качеството на произвежданата продукция и предлаганите услуги, посредством внедряване на високотехнологично автоматизирано оборудване;

- Обновяване на наличните остарели технологии за осъществяване на производствени процеси;

- Подбряване на ресурсната ефективност, посредством редуциране на енергийната консумация, използваните природни ресурси и намаляване на използваните химикали, с цел по-екологосъобразни производствени дейности;

- Увеличаване на добавената стойност на произведените продукти.

 

Както основната, така и специфичните цели на настоящия проект са в синхрон с основната цел на настоящата процедура - повишаването на конкурентоспособността на предприятията и създаване на потенциал за експорт и като резултат подобряване на пазарното присъствие на българските МСП.

 

Основната и специфичните цели по проекта се реализират чрез доставени и внедрени технологии и софтуер (вкл.: Мерителна машина за корекции на инструменти; Хоризонтален двупалетен обработващ център; Вертикален струг с фрезови операции и Софтуерен продукт за оптимизация на производствените и технологични процеси) осигуряващи подобряване на производствения процес, повишаване производителността, намаляване на производствените разходи и оптимизация на производствената верига, респективно повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на глобалната веригата за доставки.

 

Договорът е на обща стойност 1 696 623.00 лева, от които 849 414.31 лева европейско и 149 896.64 лева национално съфинансиране, както и 697 312.05 лева собствено финансиране от страна на „РАИС“ ООД

 

Проект BG16RFOP002-2.040-1456-C01 Повишаване на ресурсната ефективност в „ Подобряване на производствения капацитет на РАИС ООД с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкуренстоспособност“2014 -2020 съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие  на Европейския съюз.