4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Новини

op_inovatsii.jpg
На 09.02.2016 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-1075-C01/09.02./2016 г. „Повишаване на произвoдствения потенциал на РАИС ООД“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“- Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.
Общата цел на проектното предложение е подобряване на ресурсната ефективност и ефикасността на производствения процес чрез внедряване на нови технологии. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са оптимизиране на производствените си разходи, увеличение на производствения капацитет и повишаване на качеството на произвежданата продукция.
Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги чрез доставка и внедряване на:
Каруселен струг с ЦПУ /1 брой/.
Проектът е на стойност 1 666 500лв., от които:
Безвъзмездна финансова помощ: 999 900 лв. (60%)
Собствено съфинансиране на РАИС ООД : 666 600лв. ( 40% ).
Срок на договора: 18 месеца (09.02.2015 – 09.08.2017 г.)