4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Новини


На 21.09.2022г. РАИС ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-6.002-0872-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU - Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002  „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.
Общата цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Обща стойност на договора е 273 315.00 лева, от които 136 657.50 лева  са европейско, 0.00 лева са национално и 136 657.50 лева са собствено финансиране.


Продължителността на проекта е 10 месеца


Начало: 21.09.2022 г.
Край:      21.07.2023 г.