4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Новини

 

На 20.03.2020 г. от 11:00 часа, ще се проведе публично събитие за стартирането и изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-1456-C01, с наименование „Подобряване на производствения капацитет на РАИС ООД с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Република България“-Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040 “ Подобряване на производствения капацитет в МСП”.
Основната цел на проектното предложение е подобряване на производствения процес чрез внедряване на нови технологии. Чрез изпълнението на проекта предприятието цели оптимизиране на производствените си разходи, увеличение на производствения си капацитет и повишаване на качеството на произвежданата продукция.
Конкретно изпълнението на дейностите по проекта включва доставката и внедряването в експлоатация на следното оборудване:
1. Мерителна машина за корекции на инструменти – 1 брой,
2. Хоризонтален двупалетен обработващ център – 1 брой,
3. Вертикален струг с фрезови операции – 1 брой,
4. Софтуерен продукт за оптимизация на производствените и технологични процеси - 1 брой.
Договорът е на обща стойност 1 696 623.00 лева, от които 849 414.31 лева европейско и 149 896.64 лева национално съфинансиране, както и 697 312.05 лева собствено финансиране от страна на „РАИС“ ООД.
„РАИС“ ООД кани всички заинтересовани лица да присъстват на предстоящото публично събитие, което ще се състой в сградата на предприятието находящо се в гр. Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 58.