4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Новини

На 18.03.2021 г. от 12:00 часа, беше проведено второ публично събитие за напредъка и резултатите от изпълнение на проект BG16RFOP002-2.040-1456-C01, с наименование „Повишаване на ресурсната ефективност в „Подобряване на производствения капацитет на РАИС ООД с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал”.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Република България“-Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

 

Основната цел на проектното предложение беше подобряване на производствения процес чрез внедряване на нови технологии, като чрез изпълнението на проекта предприятието цели оптимизиране на производствените си разходи, увеличение на производствения си капацитет и повишаване на качеството на произвежданата продукция..

Като резултат от дейностите по проекта, бяха внедрение в експлоатация следните активи, за повишаване на производствения капацитет:

1. Мерителна машина за корекции на инструменти - 1 брой
2. Хоризонтален двупалетен обработващ център - 1 брой
3. Вертикален струг с фрезови операции - 1 брой
4. Софтуерен продукт за оптимизация на производствените и технологични процеси - 1 брой

Внедрените активи, влияят пряко на всички специфични цели, като осигурявят инфраструктура за:

- Повишаване на производствения капацитет и повишаване количеството на производството на продукти и услуги, удовлетворяващи нови пазарни обеми на търсене - на националния и международните пазари, при производството на металообработващи машини;
- Редуциране на производствени разходи и оптимизация на производствените вериги;
- Нарастване на експортния потенциал на дружеството;
- Повишаване на качеството на произвежданата продукция и предлаганите услуги, посредством внедряване на високотехнологично автоматизирано оборудване;
- Обновяване на наличните остарели технологии за осъществяване на производствени процеси;
- Подбряване на ресурсната ефективност, посредством редуциране на енергийната консумация, използваните природни ресурси и намаляване на използваните химикали, с цел по-екологосъобразни производствени дейности;
- Увеличаване на добавената стойност на произведените продукти.


Договорът е на обща стойност 1 696 623.00 лева, от които 849 414.31 лева европейско и 149 896.64 лева национално съфинансиране, както и 697 312.05 лева собствено финансиране от страна на „РАИС“ ООД.

„РАИС“ ООД кани всички заинтересовани лица да присъстват на предстоящото публично събитие, което ще се състой в сградата на предприятието находящо се в гр.Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 58.

Проект BG16RFOP002-2.040-1456-C01 Повишаване на ресурсната ефективност в „ Подобряване на производствения капацитет на РАИС ООД с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкуренстоспособност“2014 -2020 съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.