4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Новини

На 03.02.2021 г. “РАИС” ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0176-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Република България“ - Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Общата цел на проектното предложение е oсигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19..
Обща стойност на договора е 150 000,00 лева, от които 127 500,00 лева европейско финансиране и 22 500,00 лева национално съфинансиране.
Начало: 03.02.2021 г.
Край: 03.05.2021 г.
Продължителност на проекта: 3 месеца