4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Новини

 

РАИС ООД завърши два месеца предсрочно изпълнението на дейностите по проекта BG16RFOP002-2.001-1075-C01/09.02./2016 г. „Повишаване на произвoдствения потенциал на РАИС ООД“ по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“- Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

Общата цел на проекта е чрез внедряване на нови технологии  подобряване  ресурсната ефективност и ефикасността на производствения процес. Очакваните резултати от изпълнението на проекта оптимизиране на производствените разходи, увеличение на производствения капацитет и повишаване на качеството на произвежданата продукция са постигнати.

Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги чрез доставка и внедряване на:
Каруселен струг с ЦПУ /1 брой/.
Проектът е на стойност 1 666 500лв., от които:
Безвъзмездна финансова помощ: 999 900 лв. (60%)
Собствено съфинансиране на РАИС ООД : 666 600лв. ( 40% ).
Срок на договора: 18 месеца (09.02.2015 – 09.08.2017 г.), реално завършен за 16 месеца- на 09.06.2017 г.


РАИС

Инж. Нишан Бъздигян представи параметрите на реализирания от РАИС проект