Съобщение за сключен договор по ОП "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
20 сеп : 17:50  от admfrais

След проведена процедура-открит избор, на 16.09.2016 г. бе сключен договор с изпълнител АРК Метрология по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.с номер BG16RFOP002-2.001-1075-C01/09.02.2016/Su-01, с обща сума на договора 1 664 100.00 лева и време за изпълнение от 16.09.2016 г. до 15.03.2017 г.
изглед за печат